page loader

سال رونق توليد

زمان برگزاری سمینار آموزشی مدیریت استرس برای مدیران شرکتها با حضور جناب آقای دکتر مجید سلطانزاده که قرار بود روز یکشنبه 30 دی ماه 1397 در محل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد برگزار گردد به روز پنجشنبه 4 بهمن ماه 1397 ساعت 8 صبح و عنوان آن نیز به دکتر استرس تغییر یافت.