page loader

سال رونق توليد

 

 

                                                                                

                 هدف از تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص قوه مجریه( دولت ) با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند ، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نمایند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد .

گفتگوی دولت و بخش خصوصی در برخی از دیگر کشورهای دنیا ، متناسب با ساختار حقوقی کشورها ، مورد استفاده قرار گرفته و منشاء تحولات عمده ای برای بهبود محیط کسب و کار شده است .

شورای گفتگو که در ادامه منطقی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون مربوط می باشد ، همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت .

ماده 75- به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها ، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد ها و راه کارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط ، شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با مشخصات ذیل تشکیل می شود.

اعضای محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی یزد  چنانچه  تمایل به ارائه پیشنهاد و  یا بازگو نمودن  مشکلات  در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را دارند می توانند نظرات خود را به صورت آنلاین با استفاده از قسمت زیر به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال نمایند

جهت ارسال نظرات خود کلیک نمایید

لازم به ذکر است که موضوع درخواستی باید داراي ویژگی هاي زیر باشد تا در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گیرد:

-1 موضوع فراگیر باشد( اشخاص زیادي به طور مستقیم و غیر مستقیم از نتایج آن بهره مند شوند(

-2 موضوع داراي فوریت زمانی و از اهمیت رسیدگی بالا برخوردار باشد.

-3 موضوع به اقناع و اجماع سازي کمک کند.

-4 در کاهش زمان و هزینه فرایند انجام امور نیز موثر باشد.

-5 سعی می شود حداکثر ظرف 2 ماه درخواست بررسی و در صورت لزوم مدارك مورد نیاز و جلسه مشترك با پیشنهاد دهنده جهت سیر مراحل بعدي انجام شود.