page loader

سال توليد،پشتيباني ها،مانع زدايي ها

 

ارسال درخواست جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد

لازم به ذکر است که موضوع درخواستی باید داراي ویژگی هاي زیر باشد تا در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گیرد:

1- موضوع فراگیر باشد( اشخاص زیادي به طور مستقیم و غیر مستقیم از نتایج آن بهره مند شوند)

2- موضوع داراي فوریت زمانی و از اهمیت رسیدگی بالا برخوردار باشد.

3- موضوع ترجیحا مقدمه و بستر ساز حل مسائل و معطوف به مشکلات محیط کسب و کار باشد 4-

موضوع بهبوددهنده اقتصاد و محیط کسب و کار باشد

5- موضوع به اقناع و اجماع سازي کمک کند.

6- در کاهش زمان و هزینه فرایند انجام امور نیز موثر باشد.

7- امکان طرح یا حل موضوع در دستور کار دیگر دستگاهها و مراجع،به لحاظ سرعت و جامعیت مورد انتظار وجود نداشته باشد
بخش اول(مشخصات مرجع طرح کننده درخواست)
Invalid Input

Invalid Input

مقدار نامعتبر است

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

مقدار نامعتبر است

صفحه دوم(شرح درخواست و اطلاعات مربوطه)
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

بخش  سوم(اطلاعات تکمیلی)
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا کد مقابل را وارد نمایید بارگذاری مجدد ورودی نامعتبر